PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne

Odwołanie się od decyzji administracyjnej

Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo administracyjne są ze sobą bardzo powiązane. Mówiąc w dużym uproszczeniu zazwyczaj po wyczerpaniu drogi administracyjnej (zakończeniu sprawy przed organem administracji)otwiera się możliwość zbadania legalności ostatecznej decyzji w postępowaniu sądowo -administracyjnym.

Prawo administracyjne to szeroka gałąź. Zasadą w działaniu jest to, że organ administracji na każdym szczeblu załatwia sprawy poprzez wydanie decyzji od której przysługuje odwołanie.

W zakresie prawa administracyjnego kancelaria zajmuje się m.in wykonywaniem odwołań od decyzji organów administracyjnych ,zażaleń na wydawane postanowienia przez organy uprawnione , doradztwem i reprezentowaniem klienta przed organami administracji publicznej, sporządzaniem wniosków w konkretnych dziedzinach administracyjnych.

Praktyka w tej gałęzi prawa skupia się m.in. na:

prawie budowlanym (w tym także na inwestycjach o charakterze deweloperskim i inwestycjach drogowych), pozwoleniach na budowę oraz rozbudowę odrolnieniu działek przekształcaniu działek bez możliwości zabudowań w działki budowlane prawie i postępowaniu podatkowym (w tym sprawach dotyczących optymalizacji podatkowej, sprawach odszkodowawczych za wywłaszczone mienie, stwierdzenie nieważności decyzji, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, niewykorzystanych na cel wywłaszczenia, sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa wodnego (w tym m.in. dot. budowy farm oraz elektrowni wiatrowych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów itp.), sprawach dotyczących dróg publicznych i transportu, sprawach dotyczących rent planistycznych i opłat adiacenckich, legalizacji samowoli budowlanej, sprawach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i pomocy prawnej cudzoziemcom, sprawach dotyczących ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego, - akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu oraz wpisy do aktów prawie dotyczącym ochrony zabytków i innych dzieł kultury sprawach o rekompensatę za pozostawione poza obecnymi granicami państwa polskiego nieruchomości (mienie zabużańskie), ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej

W zakresie postępowania sądowo-administracyjnego oferujemy:

reprezentację oraz zastępowanie klienta przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,, profesjonalne doradztwo w każdej dziedzinie prawa administracyjnego, sporządzanie skarg na decyzję wydane przez organy administracyjne oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.