PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne i postępowanie w sprawach nieletnich

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym:
rozwód z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie, ustanowienie separacji prawnej, sprawy z zakresu obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dzieci oraz dorosłych (zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów), pomoc w ustalaniu kontaktów z dziećmi, ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, przyznanie, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział i zabezpieczenie majątku przed zawarciem związku małżeńskiego oraz majątku małżeńskiego, ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite, ustanowienie kuratora i opiekuna, wydanie zezwolenia sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu w stosunku do osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.